IP טלפוניה

IP התרנות מרכזיות טלפון

חיסכון בהוצאות השיחות
גמישות ניהולית בתפעול המרכזייה
חיסכון בעלויות שיחות בין הסניפים
דוחות ניהוליים עד רמת השלוחה

IP אפשרויות טלפון

זיהוי מתקשר
חסימת שיחה
החזקת שיחה
הפניית שיחה לרבות:בזמן תפוס או באין מענה
שיחות ועידה רבות משתתפים לרבות קיום ועידה מתוזמנת וחדרי ועידה
הקלטת שיחה מיידית
קבלת מספר חיוג ישיר פנימה (חי”פ) מתוך קווי המערכת
חיווי על גבי הטלפון על שיחות שלא נענו. הודעות חדשות בתא הקולי וכד

IP אפשרויות מרכזיות

ניתוב שיחה לפי קטגוריות כגון שעות עבודה, דחיפות, שלוחה פעילה (כן/לא) תור המתנה וכד
מערכת ניתוב אוטומטית ללא הגבלה בגובה העץ ובזמן הקריינות לכל שלוחה ופעולה
חיוג שלוחה ישיר בכל תפריט ללא צורך בהמתנה לסיום התפריט

IP התרנות טכניים מרכזיות

קבלת פקסים והודעות קוליות ישירות בכל שלוחה לתיבת הדואר האלקטרוני של העובד
הקלטת שיחות מלאה של כל השיחות במערכת או שלוחות נבחרות וזאת בזמן אמת
מוזיקה בהמתנה (קבועה, שעות, לפי מחלקה וכד’ כולל קריינות ופרסום תוך כדי המתנה)
גמישות בקמפיינים פרסומיים והודעות לכלל הלקוחות

IP אפשריות טכניים מרכזיות

חיבור משרדים מרוחקים בצורה פשוטה ויעילה
תורי המתנה הכוללים פתיח, מיקום בתור, זמן המתנה ממוצע ואפשרות ליציאה והשארת הודעה
Softphone שלוחות
יכולת חיבור לכל ממשק תקשורת הקיים בשוק
נתב שיחות – ללא הגבלה במספר הרמות